Przejdź do treści
UWAGA: W związku z planowanymi pracami serwisowymi informujemy, iż w dniach 24-25 lipca 2024 r. mogą wystąpić problemy z dostępem do portalu. Za utrudnienia przepraszamy.

Polityka prywatności

Klauzula informacyjna dla interesantów
Urzędu Gminy w Cycowie
Zgodnie z art. 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1. z 04.05.2016 r. informujemy, że:
1. Administratorem danych jest Gmina Cyców ul. Chełmska 42, 21-070 Cyców.
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych oraz udostępnia jego dane kontaktowe: Aneta Rozwadowska Jachacz, inspektor@ugcycow.pl,
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji ustawowych zadań na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych lub art. 9 ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych.
5. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.
6. Każda osoba zainteresowana posiada prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia (prawo do bycia
zapomnianym), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie.
7. Każdej osobie zainteresowanej przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia – RODO.
8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji lub/i profilowaniu.
9. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne w pozostałych przypadkach jest dobrowolne lecz może skutkować brakiem możliwości rozpatrzenia złożonego wniosku.

Ułatwienia dostępu: